Quyền công dân của trái phiếu chính phủ Saint Lucia

Quyền công dân của trái phiếu chính phủ Saint Lucia

Quyền công dân bằng cách đầu tư có thể được thực hiện thông qua việc mua trái phiếu Chính phủ không chịu lãi. Các trái phiếu này phải được đăng ký và giữ nguyên tên của người nộp đơn trong thời gian nắm giữ năm (5) năm kể từ ngày phát hành đầu tiên và không thu hút lãi suất.

Quyền công dân của trái phiếu chính phủ Saint Lucia

Khi đơn xin nhập quốc tịch bằng cách đầu tư vào trái phiếu chính phủ đã được phê duyệt, khoản đầu tư tối thiểu sau đây là bắt buộc:

  • Người nộp đơn đăng ký một mình: 500,000 USD
  • Người nộp đơn đăng ký với người phối ngẫu: US $ 535,000
  • Người nộp đơn đăng ký với người phối ngẫu và tối đa hai (2) người phụ thuộc đủ điều kiện khác: US $ 550,000
  • Mỗi phụ thuộc đủ điều kiện bổ sung: US $ 25,000